વાક્ય ના વાદળો

તું..

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

લાગણીની કૂંપણથી, પીપળની જેમ, ફાડીને ઉગી ગઈ તું મારા મનની દીવાલને.

-સ્પંદન

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Buffer 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

One Comment

Leave a Comment