અછાંદસ

confusion મને મારી જાત સાથે થયું,
એકલો છું હું ને suffocation કેમ થયું.
                                                  – સ્પંદન

There are so many ways to get suffocated, when your body doesn’t get what it needs the most, you feel suffocated.

Some how for mind and heart being misunderstood by someone is having feeling of suffocated.

हिंदी

साथ बिताये पल जो मैंने बोयेथे, तन्हाईकी गर्मियोंमें,
यादोंकी बारिशोंमें, उनपर मुस्कुराहटके कुछ पत्ते आये है | – स्पंदन
Poetry, અછાંદસ, શેર-શાયરી

લાલ તો લોહી, વહે તો અશ્રુ;
પીગળે તો શમા, તૂટે તો શમણું.

                                                               – સ્પંદન